Recettes Nikkei

THON EPINARD

7,50 €

THON EPINARD

7,50 €

CHAMPIGÑÓN

6,90 €

CHAMPIGÑÓN

6,90 €

Box Embera

33,90 €

Box Embera

33,90 €

PINA DORADA

11,90 €

PINA DORADA

11,90 €

Box Nikkei

32,90 €

Box Nikkei

32,90 €

TUNA PERUANO

13,50 €

TUNA PERUANO

13,50 €

ACEVICHADA

6,50 €

ACEVICHADA

6,50 €

Box solo

SAKE NIGIRI

16,90 €

SAKE NIGIRI

16,90 €

MAZERU

20,90 €

MAZERU

20,90 €

MARIPOSA ROLLS

19,90 €

MARIPOSA ROLLS

19,90 €

AMAZONIA

18,90 €

AMAZONIA

18,90 €

Box Embera

33,90 €

Box Embera

33,90 €

Box Nikkei

32,90 €

Box Nikkei

32,90 €

Box à partager

Box Silver

75,00 €

Box Silver

75,00 €

Box Duo

47,00 €

Box Duo

47,00 €

Sushi

Maki

California

Signature

PINA DORADA

11,90 €

PINA DORADA

11,90 €

TUNA PERUANO

13,50 €

TUNA PERUANO

13,50 €

CRUNCH POULET

11,90 €

CRUNCH POULET

11,90 €

CRUNCH SALMON

11,90 €

CRUNCH SALMON

11,90 €

GREEN DRAGON

12,50 €

GREEN DRAGON

12,50 €

Boissons

Gingerbeer

4,90 €

Gingerbeer

4,90 €

SAKE MIO DRY

14,90 €

SAKE MIO DRY

14,90 €

Asahi

3,70 €

Asahi

3,70 €

evian

2,20 €

evian

2,20 €

Eau de coco

3,20 €

Eau de coco

3,20 €

Coca cola

2,00 €

Coca cola

2,00 €

BADOIT

2,00 €

BADOIT

2,00 €